Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
Lębork, dnia 29 marca 2006 r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
adres: 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
telefon: (0-59) 8632-844 fax.: (0-59) 8621-406
rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 2004r.).

1. Przedmiot zamówienia: zakup samochodu osobowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
4. Kryteria oceny oferty:
- najniższa cena - 100%
5. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Pani Małgorzaty Biela w siedzibie Zamawiającego pok. 205, tel. (0-59) 8632-844.
4. Oferty należy składać do 13 kwietnia 2006 roku do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 205.
5. Otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego
pokój nr 205.
6. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

(-) mgr inż. arch. Małgorzata Biela
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

(-) mgr inż. arch. Małgorzata Biela
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia
na zakup samochodu osobowego

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r.).

Zawartość SIWZ:
1. Informacje ogólne, w tym:
1) informacje o Zamawiającym
2) opis przedmiotu zamówienia
3) opis procedury udzielenia zamówienia
4) termin wykonania zamówienia
5) warunki udziału w postępowaniu
6) tryb wyjaśnień Zamawiającego
2. Procedura składania ofert.
3. Procedura otwarcia ofert i oceny, w tym kryteria oceny oferty.
4. Ogłoszenie wyników przetargu i procedura odwoławcza.

Część I
Informacje ogólne

1. Informacje o Zamawiającym
1.1 Zamówienia w imieniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku dokonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku.
1.2 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- Inspektor Małgorzata Biela, tel. (0-59) 8632-844.
1.3 Informacje udzielane są codziennie (oprócz sobót) w godz. 8.00 - 16.00(poniedziałek), w godz. 7.30 - 15.30 (od wtorku do piątku).
1.4 Adres korespondencyjny Zamawiającego:

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LĘBORKU
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

na który należy kierować wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym przetargiem z dopiskiem „Przetarg na zakup samochodu osobowego”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy spełniający wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 z 2003r.).

Charakterystyka techniczna:

- samochód fabrycznie nowy
- czterodrzwiowy lub pięciodrzwiowy
- regulacja wysokości fotela kierowcy
- przednie światła przeciwmgielne
- liczba miejsc - 5
- pojemność silnika - od 1 350cm3 do 1 900cm3
- moc silnika - nie mniej niż 50kW i nie więcej niż 90kW
- średnie zużycie paliwa na 100km - 5-8dm3

Dopuszcza się dostawę samochodu wyprodukowanego w roku 2005.

Wyposażenie dodatkowe:

- wspomaganie kierownicy
- autoalarm
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- klimatyzacja manualna
- centralny zamek z pilotem
- elektrycznie podnoszone szyby ze strony kierowcy i pasażera

3. Opis procedury udzielenia zamówienia.
3.1. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium (art. 45 ust. 2 PZP).
3.2. Oferty, złożone na druku załączonym do SIWZ zostaną otwarte publicznie.
3.3. Wykonawcy niezwłocznie zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3.4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana, po uprawomocnieniu się postępowania, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu.
4. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dni podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi spełniać warunki opisane w art. 22 Prawo zamówień publicznych (PZP) i nie podlegać wykluczeniu z przyczyn opisanych w art. 24 PZP oraz warunki zawarte w SIWZ, a także:
- występować na rynku handlu co najmniej 1 rok;
- na wykonane dostawy sprzętu udzieli minimum 2 letniej gwarancji;
- dostarczy sprzęt, materiały własnym transportem i na własne ryzyko;
- wyrazi zgodę na odroczony okres płatności minimum 21 dni;
- zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie jak pkt 4.
6. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.
6.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6.2 Przy udzielaniu wyjaśnień Zamawiający będzie postępował zgodnie z zasadami opisanymi w art. 38 PZP.


Cześć II
Procedura składania ofert

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz ich złożeniem ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, chyba, że przetarg został unieważniony z przyczyn obciążających Zamawiającego.
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych.
6. Ofertę należy złożyć na druku załączonym do SIWZ (załącznik nr 1).
7. Do oferty należy dołączy:
a)oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków opisanych w art. 22 i 24 PZP (załącznik nr 2);
b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d)aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego określone w art. 24 ust. 1, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e)oświadczenie Wykonawcy o poziomie technologicznym firmy, posiadanym potencjale sprzętowy i prowadzeniu licencjonowanej stacji obsługi oferowanego samochodu.
Dokumenty powinny być złożone w formie oryginalnej lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
9. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, wewnętrzna opisana adresem Wykonawcy,
zewnętrzna z hasłem: „Przetarg na zakup samochodu osobowego”, zaadresowana do Zamawiającego. Dokumenty powinny być złożone w kopercie wewnętrznej.
10. Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 830 do 1530 nie później niż do 13 kwietnia 2006r. do godz. 930 w budynku Starostwa Powiatowego, 84-300 Lębork ul. Czołgistów 5, pok. 204 w siedzibie inspektoratu
11. Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.Cześć III
Procedura otwarcia i oceny ofert

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2006r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego - 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5, pok. 205.
Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy.
2. Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty :
- cena za wykonanie zamówienia 100 %
Ocena nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.

Kryterium ceny za nowy samochód
Ilość przyznanych punktów według kryterium ceny przyznawana będzie według
wzoru:
cena oferty z najniższą ceną/ cena oferty ocenianej x 100
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, na podstawie:
==================================================
- kosztów za jednostkę .....................................................................
==================================================
- inne:
==================================================
koszt łączny netto
==================================================
wartość podatku VAT
==================================================
wartość oferty brutto
==================================================

Cena podana w ofercie zostanie przyjęta jako umowna
Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia na pisemny i umotywowany wniosek Wykonawcy, jeżeli powodem waloryzacji są okoliczności, których przy zawieraniu umowy strony nie mogły przewidzieć.


Cześć IV
Ogłoszenie wyników przetargu i procedura odwoławcza

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
Zamawiający potwierdzi tą informację pisemnie do wszystkich Wykonawców.
2. Umowa będzie podpisana po uprawomocnieniu się postępowania w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawcom, których interes prawny uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony praw zapisane w art. 179 do 186 ustawy PZP.


(-) mgr inż. arch. Małgorzata Biela
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

Załączniki:
1. Druk ofertowy
2. Druk oświadczenie
3. Wzór umowy
Załącznik Nr 1
OFERTA

Do Zamawiającego:
......................................................
......................................................
......................................................

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu ogłoszonym w dniu 29 marca 2006r w siedzibie Zamawiającego.

Oferujemy

wykonanie dostawy samochodu osobowego
marka ...........................................................
typ ................................................................
wyposażonego w:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
na warunkach zawartych w SIWZ z dnia 29 marca 2006 r. za cenę:
............................................................. zł brutto
słownie: ......................................................................................................
w tym podatek VAT............................................
Okres gwarancji liczony od dnia sprzedaży wynosi ....................................... miesięcy.
Dodatkowo oferujemy
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.*
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.*
4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie, gdzie będą realizowane roboty objęte zamówieniem.*
5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Usługi, dostawy będziemy wykonywać siłami własnymi.
7. Oświadczamy, że przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane.
Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej.
* - niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

LP. /WYSZCZEGÓLNIENIE/ILOŚĆ EGZ.

Ofertę podpisali:


...................................................

...................................................

..............................dnia ....................... ..........................................


Załącznik nr 2

Oświadczenie

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam zaświadczenie (wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr .......................................................................................... wydane przez
.......................................................................................... dnia ..........................................
2. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji zamówienia.
4. Oświadczam, że moja sytuacja finansowa jest dobra i zapewni wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie zamówienia publiczne w okresie ostatnich trzech lat wykonałem z należytą starannością.
6. Oświadczam, że nie jest prowadzone w stosunku do mnie i mojej firmy postępowanie upadłościowe, ani nie ogłoszono upadłości.
7. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami wobec ZUS i US.
8. Oświadczam, że w stosunku do mnie oraz osób z kierownictwa firmy nie jest prowadzone postępowanie karne związane z popełnieniem przestępstwa majątkowego.
Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
...................... dnia ......................
................................
załącznik nr 3

WZÓR / UMOWA NR ........

Zawarta w dniu ................................... pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Małgorzatę Biela - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku
a
.....................................................................................................................
mającym siedzibę w ................................................................................ zwanym w treści
umowy Dostawcą, reprezentowanym przez:
.......................................................................
.......................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

Dostawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu samochód osobowy ......................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

§ 2

1. Przedmiot umowy wydany zostanie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania tej umowy.
2. Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ z dnia 29 marca 2006 r.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Dostawcy.

§ 3

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za ..............................................
cena .....................................................złotych brutto
(słownie: ....................................................................................................)
2.Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi w ciągu ..................................................... dni od otrzymania faktury na rachunek bankowy Dostawcy ...............................................


§ 4

Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny jednostkowej przedmiotu umowy na pisemny i umotywowany wniosek Dostawcy, jeżeli powodem waloryzacji są okoliczności, których przy zawieraniu umowy strony nie mogły przewidzieć.

§ 5

Roszczenia z gwarancji przysługiwać będą Zamawiającemu na warunkach w niej ustalonych, zaś z rękojmi na warunkach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 6

Strony postanawiają, że obowiązujące ich formą odszkodowania stanowią odsetki ustawowe za zwłokę, a gdy nie pokryją one szkody rzeczywistej odszkodowanie dochodzone na zasadach ogólnych.

§ 7

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.


Zamawiający: Dostawca: