Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

PRACA W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W LĘBORKU

 

Lębork, 01.07.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LĘBORKU

ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork

stanowisko wspomagające w służbie cywilnej - inspektor nadzoru budowlanego

nazwa stanowiska pracy

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na ww. stanowisko pracy nie wyłoniono kandydata.

Lębork, 01.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE W SŁUŻBIE CYWILNEJ 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór stanowisko wspomagające w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

1. Stanowisko pracy:   inspektor  nadzoru budowlanego (umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika - szacunkowy okres trwania umowy do dnia 20 października 2020 r. )  

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie budowlane,
 6. uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej (w szczególności
  w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej) – co najmniej 2 lata,
 2. biegła znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi,
 3. biegła obsługa komputera - dobra znajomość pakietu MS Office,
 4.  komunikatywność, asertywność, empatia i rozwinięte umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista - rozwinięte zdolności analityczne i negocjacyjne , dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 5. prawo jazdy kat. B;

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ( w szczególności):

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z ustawą  dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.),
 3. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 4. działalność  inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
 5. prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy (pobierz);
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem - wymóg formalny);
 7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem - wymóg formalny);
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) - na druku dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakładce nabór pracowników - wymóg formalny, (pobierz)
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (pierwszeństwo w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca przy komputerze,
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. praca głównie siedząca,
 4. lokalizacja miejsca pracy: drugie piętro w budynku nieposiadającym windy.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2020 roku nie przekroczył 6%.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku lub przesłać na adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego” do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone ofert będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy. Wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane i opatrzone datą. Oferty nie podlegają uzupełnieniu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne, podany zostanie do wiadomości telefonicznie lub mailowo, po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku oraz na tablicy ogłoszeń.

Możliwość zatrudnienia – lipiec 2020 roku

9. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych, pozyskanych w niniejszym procesie rekrutacji, jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, (zwany danej administratorem danych),
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku, na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy,
 4. Inspektorem  Danych Osobowych w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lęborku jest KORNET Tomasz Nikodem (dane kontaktowe: kornet.eu),
 5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych w niniejszym procesie rekrutacji, jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 807).
 6. pozyskane, w niniejszym procesie rekrutacji, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób wydawane będą na wniosek osób je składających.
 8. każda osoba, która złoży dokumenty rekrutacyjne posiadać będzie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu określonego w pkt 3, prawo do ich przenoszenia, usunięcia, każdej osobie, która złoży dokumenty rekrutacyjne, przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące materii ochrony danych osobowych, pozyskane, w niniejszym procesie rekrutacji, dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym, z wyłączeniem podejmowania decyzji, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób wpływające na kandydatów, opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Lębork, 05.02.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
nazwa stanowiska pracy


Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na ww. stanowisko pracy wyłoniono Pana Ryszarda Torbickiego, zamieszkałego w Potęgowie. Ww. spełnia wymogi formalne oraz w trakcie oceny merytorycznej wykazał się wiedzą dającą rękojmię należytego wykonywania obowiązków na konkursowym stanowisku pracy.

 

 

Lębork, 09.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE W SŁUŻBIE CYWILNEJ

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko wspomagające w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

1. Stanowisko pracy:   inspektor  nadzoru budowlanego.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie budowlane,
 6. uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej ( w szczególności w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej) – co najmniej 2 lata,
 2. biegła znajomość : Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi,
 3. biegła obsługa komputera - dobra znajomość pakietu MS Office,
 4.  komunikatywność, asertywność, empatia i rozwinięte umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista - rozwinięte zdolności analityczne i negocjacyjne , dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 5. prawo jazdy kat. B;

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ( w szczególności):

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z ustawą  dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.),
 3. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
 4. działalność  inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
 5. prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy (pobierz);
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem - wymóg formalny);
 7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem - wymóg formalny);
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) - na druku dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakładce nabór pracowników - wymóg formalny,

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559)., jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca przy komputerze,
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. praca głównie siedząca,
 4. lokalizacja miejsca pracy: drugie piętro w budynku nieposiadającym windy.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 roku nie przekroczył 6%.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku lub przesłać na adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego” do dnia
31 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone ofert będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy. Wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane i opatrzone datą. Oferty nie podlegają uzupełnieniu.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne, podany zostanie do wiadomości telefonicznie lub mailowo, po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku, w  Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na tablicy ogłoszeń.

Możliwość zatrudnienia – luty 2019 roku.

9. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych, pozyskanych w niniejszym procesie rekrutacji, jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą
  w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, (zwany danej administratorem danych),
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku, na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy,
 4. Inspektorem  Danych Osobowych w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lęborku jest KORNET Tomasz Nikodem (dane kontaktowe: kornet.eu),
 5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych w niniejszym procesie rekrutacji, jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz art. 4 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559., rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 807).
 6. pozyskane, w niniejszym procesie rekrutacji, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób wydawane będą na wniosek osób je składających.
 8. każda osoba, która złoży dokumenty rekrutacyjne posiadać będzie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu określonego w pkt 3, prawo do ich przenoszenia, usunięcia,
 9. każdej osobie, która złoży dokumenty rekrutacyjne, przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące materii ochrony danych osobowych, pozyskane, w niniejszym procesie rekrutacji, dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym, z wyłączeniem podejmowania decyzji, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób wpływające na kandydatów, opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.