Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
Sprawa: ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Wymagane dokumenty:
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Opłaty skarbowe:
- 5zł od podania
- 0,5 zł od każdego załącznika do podania
- 15 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

Opłaty administracyjne:
Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:
Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się składając odpowiednie dokumenty /druk zawiadomienia o zakończeniu budowy dostępny jest poniżej/ w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić z zastrzeżeniem przepisów ust.3 art.55 i 57 /ustawy Prawo budowlane/, jeśli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Odbiór potwierdzenia przyjęcia w użytkowanie w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku.


Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork,
pok. 204 w godzinach 8:00 do 15:00.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku.

Opłaty skarbowe:
- 5zł od podania
- 0,5 zł od każdego załącznika do podania

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016/;
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98., poz.1071 - z późniejszymi zmianami/ z wyłączeniem art. 31;
- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz.960 - z późniejszymi zmianami/.

Formularze (pliki .DOC):
1) Zawiadomienie o zakończeniu budowy