Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
Sprawa: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagane dokumenty:
Inwestor zawiadamiając Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dołącza na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
3) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które umieszczone zostanie na budowie (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Opłaty skarbowe:
- 5zł od podania
- 0,5 zł od każdego załącznika do podania
- 15 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

Opłaty administracyjne:
Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:
Nie dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork,
pok. 204 w godzinach 8:00 do 15:00.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016/;
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98., poz.1071 - z późniejszymi zmianami/ z wyłączeniem art. 31;
- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz.960 - z późniejszymi zmianami/.

Formularze (pliki .DOC):
1) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
2) Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi)
3) Oświadczenie o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi