Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

Sprawa: DECYZJA O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE

Wymagane dokumenty:
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów (zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych): Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Saniarnej, Państwowej Straży Pożarnej.

Opłaty skarbowe:
1) od zaświadczeń i dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów) - 17zł wpłacana na konto Urzędu Miejskiego w Leborku
2) od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, innego niż o funkcji mieszkalnej stanowi 25% stawek podanych poniżej:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł.,
- nie więcej niż - 500 zł.,

W razie wydania pozwolenia na użytkowania budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

Zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na użytkowanie :
- wydawane w skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych,
- budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Uwaga: Opłata skarbowa za pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę wynosi 150% stawek podanych powyżej.

Opłaty administracyjne:
W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia warunków pozwolenia na budowę, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s=500zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
Współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016/;

Termin i sposób załatwienia:
Wniosek zostaje załatwiony w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.


Uwaga: Przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, wchodzą w życie z dniem 1.01.2004r. Do obiektów budowlanych, w odniesieniu do których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano pozwolenia na budowę, nie stosuje się przepisów o obowiązkowej kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.


Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork,
pok. 207 w godzinach 8:00 do 15:00.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku.


Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz.U. Nr207 z 2003r., poz.2016/;
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr98., poz.1071 - z późniejszymi zmianami/ 
- ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr86, poz.960 - z późniejszymi zmianami/.

Inne informacje:
Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem 11 lipca 2003r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Formularze (pliki .DOC):
1) Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie