Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/. Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku, informacje o:

a) zamierzeniach Inspektoratu,

b) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

c) statusie prawnym,

d) organizacji,

e) przedmiocie działalności i kompetencjach,

f) osobach sprawujących w Inspektoracie funkcje i ich kompetencjach,

g) majątku, którym dysponuje Inspektorat,

h) zasadach funkcjonowania Inspektoratu, w tym o:  

       - trybie jego działania, - sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

       - stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

       - prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

i) danych publicznych w tym - treść i postać dokumentów urzędowych (w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających),

 

Udostępnianiu nie podlegają:

• dane osobowe,

• informacje niejawne,

• tajemnice chronione ustawowo,

• informacje chronione ze względu na: - prywatność osoby fizycznej, - tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.