Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
w Lęborku


§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
b) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


§ 2

Inspektorat działa na podstawie :
a) odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z 1994 z późniejszymi zmianami),
b) niniejszego regulaminu.


§ 3

1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.
2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu lęborskiego.


§ 4

1..Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
    1/ działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
       2/ postępowaniami administracyjnymi,
       3/ postępowaniami egzekucyjnymi,
    4/ postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

  5/ prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli państwowej,
        6/ obsługą prawną Inspektoratu,
        7/ kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
        8/ zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
        9/ przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
      10/ gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 5

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
    1/ ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
       2/ zatwierdzanie planów kontroli,
       3/ podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
   4/ udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
        5/ wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
      6/ udzielanie imiennych upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora
w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
     7/ udzielanie upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
8/ występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
9/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków.
2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe bądź doraźne zespoły opiniotwórcze określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 pkt.9.


§ 6

Powiatowy Inspektor podpisuje:
   a) decyzje administracyjne,
   b) akty prawa wewnętrznego,
   c) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
   d) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
   e) odpowiedzi na skargi i wnioski.


§ 7

W skład Inspektoratu wchodzą :

1) stanowisko powiatowego inspektora

2) trzy stanowiska d.s. inspekcji

3) główna księgowa.

§ 8

Do zakresu działania stanowisk ds. inspekcji należy w szczególności:
1/ prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2/ prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
3/ prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
4/ prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
5/ prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
6/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.


§ 9

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy :
   a) ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.Nr poz. z późn. zmianami)
   b) Kodeksu pracy (Dz.U.Nr 21 poz. 94 z 1998r.
   c) ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o służbie cywilnej (Dz.U.Nr 89 poz,402 z późn. zmianami).