Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na których znajdziecie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku działa na obszarze powiatu lęborskiego (woj. pomorskie), który obejmuje dwie gminy miejskie: Gminę Miasto Lębork i Gminę Miasto Łeba oraz trzy gminy wiejskie Gminę Cewice, Gminę Nowa Wieś Lęborska i Gminę Wicko.


Nasz adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel. (59) 863-28-44

pinb.lebork.pl
pinb@lebork.gda.winb.gov.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 – 16:00
wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:00

 

Baner

 


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku z dnia 05.10.2023 r.

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego.

 

     W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego i nasilaniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, spoczywa obowiązek zapewnienia, co najmniej raz w roku, kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego.

     Wobec powyższego, zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do instalacji gazowych oraz do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

     Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchy gazu oraz pożary.

     Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych - art. 70 ust. 1 ustawy Prawa budowlanego.

     Ponadto zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. W przypadku palenisk opalanych paliwem stałym czyszczenie należy wykonywać co najmniej raz na 3 miesiące, dla palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy, natomiast w przypadku palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. Przewody wentylacyjne należy czyścić co najmniej raz w roku. Czynności dotyczące czyszczenia wykonuje osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie (nie obowiązuje dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

     Przypomina się również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny, zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane. Natomiast kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku, zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo Budowlane.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku zaleca również rozważenie zamontowania czujników tlenku węgla w pomieszczeniach, w których znajduje się urządzenie grzewcze. Montaż czujnika można wykonać samodzielnie, przestrzegając zaleceń podanych w instrukcji obsługi dołączonej przez producenta.

 

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

 

 

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku z dnia 17.08.2023 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku informuje, że od 18 września 2023 roku (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, mającą moc prawną. Dotychczasowy dokument w formie papierowej nie będzie uznawany. Mistrz kominiarski będzie zobowiązany do wprowadzenia danych z przeglądu bezpośrednio do systemu elektronicznego.

 

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku