Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na których znajdziecie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku działa na obszarze powiatu lęborskiego (woj. pomorskie), który obejmuje dwie gminy miejskie: Gminę Miasto Lębork i Gminę Miasto Łeba oraz trzy gminy wiejskie Gminę Cewice, Gminę Nowa Wieś Lęborska i Gminę Wicko.


Nasz adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel. (59) 863-28-44

pinb.lebork.pl
pinb@lebork.gda.winb.gov.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 – 16:00
wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:00

 

Baner

 


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku informuje, że na mocy art. 73 pkt 68 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 695), który wszedł w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. :

w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dodano art. 31zy1 w brzmieniu:

  1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku