Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

STRONA GŁÓWNA

 

 

KOMUNIKAT  z dnia 06.11.2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku informuje, że siedziba organu nadzoru budowlanego przy ul. Czołgistów 5 w Lęborku będzie zamknięta włącznie do dnia 09.11.2020 r., w związku z kwarantanną pracowników. Wszelkie pisma do organu prosimy kierować drogą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną na adres e-mail:  pinb@lebork.gda.winb.gov.pl lub za pomocą platformy e-PuaP.

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

 

KOMUNIKAT  z dnia 03.11.2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku informuje, że stosownie do Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1931), podjął decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lęborku od dnia 03.11.2020 r. do 17.11.2020 r.

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo w następującej formie:

  • pocztą elektroniczną e-mail - pinb@lebork.gda.winb.gov.pl
  • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
    ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
  • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINB_Lebork/skrytka
  • składając odpowiednie pismo w okienku podawczym znajdującym się przy bocznym wejściu do Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem telefonu: (59) 863-28-52.

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

 

KOMUNIKAT  z dnia 03.11.2020 r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno – zimowego

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).
W związku z nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym i nasilaniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych przypominam o obowiązku sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych (§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego).
Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchy gazu oraz pożary.
Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane ).
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo Budowlane ).

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

 

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku informuje, że na mocy art. 73 pkt 68 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 695), który wszedł w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. :

w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) dodano art. 31zy1 w brzmieniu:

  1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE ZMIANY PRACY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W LĘBORKU
W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS—Cov-2 (koronawirusa) mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników informuje, że wprowadzone zostały do odwołania zasady ograniczające do minimum możliwość umawiania się klientów w siedzibie Urzędu. W związku z powyższym kontakt osobisty będzie możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym w sytuacjach niecierpiących zwłoki. W pozostałych przypadkach prosi się o kontakt telefoniczny, listowny lub za pomocą poczty elektronicznej. Jednocześnie informuje się, że zostają ograniczone do niezbędnego minimum wszystkie wyjazdy w teren pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

mgr inż. Krzysztof Maglewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na których znajdziecie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lęborku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku działa na obszarze powiatu lęborskiego (woj. pomorskie), który obejmuje dwie gminy miejskie: Gminę Miasto Lębork i Gminę Miasto Łeba oraz trzy gminy wiejskie Gminę Cewice, Gminę Nowa Wieś Lęborska i Gminę Wicko.


Nasz adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel. (59) 863-28-44

pinb.lebork.pl
pinb@lebork.gda.winb.gov.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 – 16:00
wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:00